Search Prairie County, MT Wells By Name

API Number | Well Name Current Operator Name County
API # 25-079-60002 | Unit 21X-32C Shell Western E & P Inc. Prairie County
API # 25-079-60001 | B42-13 Denbury Onshore, LLC Prairie County
API # 25-079-21044 | Federal 42-30C Encore Operating LP Prairie County
API # 25-079-21042 | N. Pine Unit 33X-32CH Denbury Onshore, LLC Prairie County
API # 25-079-21041 | Unit 31X-11BH Denbury Onshore, LLC Prairie County
API # 25-079-21040 | N. Pine Unit 31XX-11BH Denbury Onshore, LLC Prairie County
API # 25-079-21039 | N. Pine Unit 12X-32CH Denbury Onshore, LLC Prairie County
API # 25-079-21037 | Jurassic 43-13B Jurassic Resources Development NA LLC Prairie County
API # 25-079-21034 | Unit 21-30C Denbury Onshore, LLC Prairie County
API # 25-079-21033 | Unit 33X-30CH Denbury Onshore, LLC Prairie County
API # 25-079-21032 | Unit 32X-30C Denbury Onshore, LLC Prairie County
API # 25-079-21030 | Unit 11X-13BH Denbury Onshore, LLC Prairie County
API # 25-079-21025 | Unit 34X-29CH Denbury Onshore, LLC Prairie County
API # 25-079-21002 | Us 24X-33C Shell Western E & P Inc. Prairie County
API # 25-079-05092 | Unit 41X-29C Denbury Onshore, LLC Prairie County
API # 25-079-05091 | C11X33 Shell Western E & P Inc. Prairie County
API # 25-079-05090 | Unit 32-29C Encore Operating LP Prairie County
API # 25-079-05089 | Unit 32X-32CH Wi Denbury Onshore, LLC Prairie County
API # 25-079-05036 | Unit 31-30C Denbury Onshore, LLC Prairie County
API # 25-079-05035 | Unit 21X-29CH Denbury Onshore, LLC Prairie County
API # 25-079-05034 | Unit 42-30CH Denbury Onshore, LLC Prairie County
API # 25-079-05033 | Unit 23-29CH Wi Denbury Onshore, LLC Prairie County
API # 25-079-05032 | Unit 14-29CH Denbury Onshore, LLC Prairie County
API # 25-079-05026 | NP 41X-03B Shell Western E & P Inc. Prairie County
API # 25-079-05023 | Unit 22-02B Shell Western E & P Inc. Prairie County
API # 25-079-05022 | B13-02 Denbury Onshore, LLC Prairie County
API # 25-079-05021 | Unit 33-2B Denbury Onshore, LLC Prairie County
API # 25-079-05020 | B24-02 Denbury Onshore, LLC Prairie County
API # 25-079-05019 | Unit 44-02B Encore Operating LP Prairie County
API # 25-079-05016 | Fed Unit 11-12B Shell Western E & P Inc. Prairie County
API # 25-079-05014 | Unit 42-11BH Denbury Onshore, LLC Prairie County
API # 25-079-05013 | Edmonson 13-12B Shell Western E & P Inc. Prairie County
API # 25-079-05012 | Unit 24-12B Shell Western E & P Inc. Prairie County
API # 25-079-05009 | Unit 33-13BH Denbury Onshore, LLC Prairie County
API # 25-079-05008 | Unit 44-13BH Denbury Onshore, LLC Prairie County